لحظه لحظه تا فرار از مدرسه
۳۰ام مرداد، ۱۳۸۸

  لحظه لحظه تا فرار از مدرسه عنوان مطلب را از کتاب “فرار از مدرسه” اثر “عبدالحسین زرین کوب” که درباره شرح حال “امام محمد غزالی” است گرفته ام. *** […]

لحظه لحظه تا فرار از مدرسه
در خلوت زرتشت
۱۱ام مرداد، ۱۳۸۸

ای مزدا تو را با اندیشه خود درک کرده ام که تویی سر آغاز که تویی پدر مَنِش که تویی آفریننده راستی که تویی سرور نیکی های  این جهان ! […]

در خلوت زرتشت