«منشور نگهداری اسیر» حضرت امام خمینی در مورد اسراء جنگی چه بود؟
۱۶ام اسفند، ۱۳۸۰

اظهارات اخیر آقای قاضی پور نماینده مردم شریف ارومیه، که با واکنش های متعددی نیز در کشور از سوی مردم و بعضی نهادها همراه شده است، فارغ از جنبه پوپولیستی […]

«منشور نگهداری اسیر» حضرت امام خمینی در مورد اسراء جنگی چه بود؟